Str. Buridava, nr.10, IASI +4 0232 240 537 gimnaziu@vlahuta.ro

Şcoala Gimnazială "Alexandru Vlahuţă" IAŞI

Regulament de Organizare si Functionare Sep 2019

Prezentul regulament, revizuit, a fost aprobat în Consiliul de Administrație din data de 19.09.2019.

Grupul de lucru: Director, Prof. Mirela Marin

Maxim Gabriela

Sandu Corina

Ursache Mărioara

Nedelcu Marius

Corcaci Jănica

Descarca document original DOC171019-17102019060602.pdf

Extras din document: SECȚIUNEA I - CAPITOLUL I - PRINCIPII GENERALE

Art. 1. Prezentul Regulament de Organizare și funcționare a ȘCOLII GIMNAZIALE ”AL. VLAHUȚĂ” IAȘI conține prevederi privind organizarea si desfășurarea activităților instructiv-educative cu caracter școlar și extrașcolar, a activităților de natură administrativă, financiar-contabila și de secretariat din cadrul ȘCOLII GIMNAZIALE ”AL. VLAHUȚĂ” IAȘI în conformitate cu:

 

 • Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN MENCȘ 5079/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN MENCȘ 4742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevului;
 • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității;
 • Codul muncii, aprobat prin legea nr. 53/24 ianuarie 2003 cu modificările și completările ulterioare;
 • Contractul colectiv de muncă, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată;
 • OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar;
 • Ordinul MENCS nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar;
 • Legea nr.272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu completările si modificările ulterioare
 • Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile școlare;

Codul Muncii (Legea nr.53/2003) care în art. 242, cuprinde în principal:

- regulile privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;

drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților;

regulile privind protecția, igiena și securitatea și sănătatea în muncă, în cadrul unității;

regulile concrete privind disciplina muncii în unitate;

abaterile și sancțiunile disciplinare;

reguli referitoare la procedura disciplinară;

procedura soluționării cererilor și reclamațiilor individuale ale salariaților; modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specific;

criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților.

Alte reglementări aprobate de MEN sau de Inspectoratul Școlar al Județului Iași

Prezentul Regulament de Ordine Interioara se aplica tuturor persoanelor încadrate la ȘCOALA GIMNAZIALĂ ’’ALEXANDRU VLAHUȚĂ” cât și elevilor.

Art. 2

PREZENTAREA SCOLII

VIZIUNEA ȘCOLII

Școala Gimnazială “Alexandru Vlahuță” dorește să devină o școală modernă, dinamică, mereu deschisă copiilor și tuturor celor care au nevoie de educație, un loc în care fiecare copil se simte liber, poate să-și dezvolte personalitatea, să-și valorifice talentele personale și să se pregătească pentru integrarea în societatea globală a viitorului.

MISIUNEA ȘCOLII

Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” este o instituție care asigură dezvoltarea complexă (transmiterea cunoștințelor, formarea competențelor și aptitudinilor necesare secolului XXI, formarea atitudinilor, credințelor și valorilor democratice) a tuturor elevilor, pentru integrarea într-o societate mereu în schimbare.

Pentru aceasta, școala noastră își propune:

 • să promoveze un învățământ de calitate, modern, deschis spre schimbare și inovare, spre valorile autentic europene.
 • să dezvolte un demers educativ, flexibil, centrat pe elev care să-i permită acestuia dezvoltarea personală și deschiderea spre învățarea pe tot parcursul vieții.
 • să respecte și să valorifice pozitiv diferențele sociale, culturale, religioase, lingvistice, promovând toleranța, nediscriminarea, lucrul în echipă și echitatea în toate demersurile educative.
 • să întărească legătura cu familia, comunitatea și partenerii sociali, în scopul dezvoltării unui mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale.

Dezvoltarea propriei personalități, urmărirea intereselor individuale, satisfacerea preocupărilor personale reprezintă scopuri majore ale activității școlare. In atingerea acestora, interesele sau prestigiul școlii nu pot fi lezate.

Trăind și muncind într-o comunitate, fiecare individ are dreptul de a se bucura de șansele ce i se oferă și în aceeași măsură, obligația de îmbogăți prin propria activitate viața acestei comunități. Autodisciplina și respectul față de cei din jur sunt mijloacele care vor asigura succesul - atât în plan academic cât și al relațiilor interpcsonale, în școală și după absolvirea ei.

Acest Regulament fixează standardele de comportare pe care le considerăm adecvate calității de elev și cadru didactic al Școlii Gimnaziale „Alexandru Vlahuță” Iași. Simpla lor cunoaștere nu este însă suficientă. In continuare, va fi nevoie de mult bun simț, de o atitudine pozitivă din partea fiecăruia, pentru realizarea unui climat de respect, bună înțelegere și toleranță, atât de necesare desfășurării în bune condiții a activității școlii.

Munca și conviețuirea în spațiul școlii nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include și necesitatea respectării stricte a unor reguli.

CAPITOLUL II DISPOZIȚII GENERALE

Art. 3.

 • Regulamentul intern se aplică tuturor salariaților unității indiferent dacă relațiile lor de muncă sunt stabilite prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu program de lucru pentru întreaga durată a timpului de muncă sau cu timp parțial de muncă, cu convenție civilă de prestări de servicii. Prezentul regulament se aplică salariaților unității și în cazurile în care își desfășoară activitatea în alte locuri unde școala își îndeplinește obiectul său de activitate.
 • Respectarea Regulamentului Intern al Școlii Gimnaziale “Alexandru Vlahuță” din Iași este obligatorie pentru întregul personal, pentru toți elevii școlii și părinții acestora, precum și pentru alte categorii de persoane care, direct sau indirect, intră sub incidența normelor pe care acesta le conține. Nerespectarea Regulamentului Intern constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale. 4.

Atribuțiile de serviciu ale fiecărui compartiment de activitate și ale fiecărui salariat al unității, precum și responsabilitățile pentru îndeplinirea lor sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al unității școlare și în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Art. 5.

Relațiile de muncă din cadrul unității se desfășoară potrivit principiului egalității de tratament față de toți salariații.

Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală este interzisă.

Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, diferențiere, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute de legislația muncii.

Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.

Art. 6.

Orice salariat care prestează o muncă, beneficiază de condiții de lucru adecvate activității pe care o desfășoară, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nici o discriminare.

Tuturor salariaților care prestează o muncă li se recunoaște dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale.

Art. 7.

Relațiile de muncă în cadrul unității se întemeiază pe principiul bunei-credințe, în care scop salariații au îndatorirea să se informeze și să se consulte reciproc, în condițiile legii și ale contractului colectiv de muncă.

Art. 8.

Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an școlar sau ori de câte ori este nevoie. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se depun în scris și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în prezentul regulament

Art. 9.

Consiliul de Administrație poate modifica în timpul anului școlar prezentul regulament în domeniul organizatoric și administrativ în cazul apariției unor situații a căror rezolvare este urgentă și a căror efecte ar perturba activitatea unității.

Art.10.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Școlii Gimnaziale Al Vlahuta constituie principalul document care organizează și reglementează activitatea colectivelor de profesori și elevi, adaptându-se la specificul școlii.

Art.ll

Conducerea școlii, învățătorii și profesorii-diriginți au obligația prelucrării prezentului Regulament tuturor elevilor și părinților acestora. Prelucrarea către personalul didactic auxiliar și nedidactic se va efectua de către conducerea școlii.

Art.12

în rezolvarea problemelor școlii vor fi atrași și implicați următorii factori: familia, Comitetul de părinți pe clasă, Consiliul elevilor, Comitetul reprezentativ al părinților CAPITOLUL III ORGANIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Considerații generale

Art 13. (1) Școala Gimnazială “Alexandru Vlahuță” din Iași este acreditată și face parte din rețeaua școlară națională care se constituie în conformitate cu prevederile legale.

 • Școala Gimnazială “Alexandru Vlahuță” din Iași are personalitate juridică (PJ) cu următoarele elemente definitorii:
 1. act de înființare;
 2. dispune de patrimoniu în administrare;
 3. cod de identitate fiscală (CIF);
 4. cont în Trezoreria Statului;
 5. ștampilă cu stema României, cu denumirea ministerului de resort și cu denumirea exactă a Școlii Gimnaziale “Alexandru Vlahuță” Iași.
 • Școala Gimnazială “Alexandru Vlahuță” din Iași are conducere, personal și buget proprii, întocmește situațiile financiare și dispune, în limitele și codițiile prevăzute de lege, de autonomie instituțională și decizională.

Art.14. (1) Școala Gimnazială “Alexandru Vlahuță” din Iași este obligată să școlarizeze în învățământul primar și gimnazial, cu prioritate, în limita planului de școlarizare aprobat, elevii care au domiciliul în circumscripția școlară a Școlii Gimnaziale “Alexandru Vlahuță” din Iași. înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal.

 • Părintele, tutorele sau susținătorul legal are dreptul de a solicita școlarizarea copilului la o altă unitate școlară cu clase de învățământ primar sau gimnazial decât cea la care domiciliul său este arondat, înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal și se aprobă de către Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale “Alexandru Vlahuță” din Iași, în limita planului de școlarizare aprobat, după asigurarea școlarizării elevilor din circumscripția școlară a Școlii Gimnaziale “Alexandru Vlahuță” din Iași.
 • La forma de învățământ cu frecvență redusă pot fi înscriși elevi care au depășit cu peste 3 ani vârsta clasei, fără limită maximă de vârstă, pe baza foii matricole în original de la ultima școală în care au învățat și a unei cereri scrise. Cererea este semnată de elev, dacă acesta are măcar 18 ani sau de părinte/susținător legal, dacă are vârsta mai mică de 18 ani.

Art. 15 In anul școlar 2019 - 2020 Școala Gimnazială “Al. Vlahuță” funcționează cu 25 de clase (10 clase la ciclul primar, 6 clase la ciclul gimnazial, 4 grupe de grădiniță cu PP în cadrul incintei școlii, 5 clase învățământ cu frecvență redusă gimnaziu și o clasă învățământ primar cu frecvență redusă).

Activitatea școlară este organizată sub formă de cursuri de zi pe trei niveluri de învățământ: preprimar, primar și gimnazial plus cursurile la frecvență redusă. Cursurile se desfășoară în două schimburi: 7,00/8,00 - 14,00 sau 15.00, respectiv 14,30-19,30 în cazul cursurilor cu frecvență redusă

Clasele se constituie în funcție de oferta educațională, de limbile modeme care se studiază, de opțiunile elevilor și ale părinților.

Art.16 (1) Formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, conform art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • Efectivele formațiunilor de studiu se constituie conform prevederilor legale.
 • în situații excepționale, pe baza unei justificări corespunzătoare, Școala Gimnazială “Alexandru Vlahuță” din Iași poate propune în planul de școlarizare formațiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea Consiliului de Administrație, care poate consulta și Consiliul clasei în vederea luării deciziei. Propunerea trebuie aprobată de către Consiliului de Administrație al ISJ Iași.

PROGRAMUL ȘCOLAR. ORARUL ȘCOLII

Art. 17.

Anul școlar 2019-2020 începe pe data de 1 septembrie 2019 și se încheie pe data de 31 august 2019 (cursurile pentru elevi încep pe data de 09 septembrie 2019 și se încheie pe data de 12 iunie 2020, respectiv 5 iunie 2020, pentru clasele a VIII-a).

Structura anului școlar pentru elevii de la frecventa redusa este stabilita in Consiliul de Administrație: 21.10.2019 - 03.04.2020, pe o perioada de 18 saptamani.

Orele de începere și încheiere a cursurilor se aprobă de Consiliul de Administrație la propunerea directorului sau a Comisiei de întocmire a orarului și a schemelor orare.

Art. 18.

 • Activitatea școlară se desfășoară în programul de dimineață pentru toate clasele ciclului primar și gimnazial, între orele 8.00 - 14.00. Clasele cu frecvență redusă își desfășoară cursurile după-amiaza, conform programului stabilit în primul Consiliu de Administrație din luna septembrie.
 • Orarul unității școlare se întocmește de Comisia de întocmire a orarului și a schemelor orare și se aprobă în Consiliul de administrație înainte de începerea cursurilor.

Ciclul preșcolar: 7,30 - 17:30

Ciclul primar: 08.00 - 12.00 orele de 50 de minute și pauzele de 10 minute;

Ciclul gimnazial: 08.00 - 14.00 sau 15.00, orele de 50 de minute și pauzele de 10 minute, pauza mare 2O’( 09,50-10,10)

 • în învățământul preșcolar se respectă structura anului școlar stabilit pentru învățământul preuniversitar.
 • Grupele cu program prelungit (10 ore pe zi) funcționează continuu, asigurând atât educația și pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru școală și viața socială cât și protecția socială a copiilor.
 • Aducerea și lăsarea copiilor în grădiniță se va face în intervalul 7,00 - 8,00 și nu mai târziu (în situații excepționale părinții vor anunța prezența la masă a copiilor până la ora 8,00);
 • Copiii vor fi luați până cel târziu la ora 17,30;

Programul educatoarelor:25 de ore pe săptămână + 3ore de activitate de pregătire metodico-științifică.

oDimineața 7,30 - 12,30

o După ammiază 12-17

 • La invatamantul preșcolar, durata activitatii cu preșcolarii este de 20 de minute.

Durata orei de curs la învățământul primar este de 45 minute completate de 5 minute de activități recreative. Cadrul didactic răspunde de întreaga activitate și de securitatea elevilor pe parcursul programului.

La clasa pregătitoare durata orei de curs este de 35 minute completate de 15 minute de activități recreative.

Durata orei de curs la gimnaziu este de 50 minute. Cadrul didactic răspunde de întreaga activitate și de securitatea elevilor pe parcursul celor 50 minute.

Durata orei de curs la frecvență redusă este de 45 de minute, cu pauză de 5 minute.

 • Nerealizarea orei de curs în totalitate atrage după sine tăierea orei în condică de către director/director adjunct (care va scrie cu cerneală roșie „Oră neefectuată” și va semna). Aceasta echivalează cu o notă de constatare, atrăgând după sine diminuarea corespunzătoare a salariului.
 • în condica de prezență cadrele didactice scriu cu cerneală albastră. Directorul verifică modul de completare a condicii și marchează cu cerneală roșie orele neefectuate sau nesemnate. Sunt interzise orice alte consemnări în condică.

Cadrul didactic este obligat să consemneze absențele în catalog și să colaboreze cu mediatorul școlar și ceilalți factori pentru combaterea absenteismului.

Profesorul este obligat să consemneze zilnic în condica de prezență, titlul lecției realizate efectiv în ziua respectivă cu fiecare din clasele la care a avut ore. Nesemnarea condicii de prezență constituie abatere și se sancționează prin notă de constatare.

Art. 19 Iii situații speciale și pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și durata pauzelor vor fi modificate, cu aprobarea Inspectorului Școlar General, la propunerea fundamentată a Consiliului de Administrație al școlii.

Art.20 (1) Programul de lucru al compartimentelor administrative este următorul:

 • Secretariat: 8,00 - 16,00;
 • Contabilitate: 8,00- 16,00;
 • Bibliotecă: 8,00 - 16,00;
 • Programul de lucru al: administratorului de patrimoniu, mecanicului de întreținere, personalului de îngrijire și cel de pază se stabilesc în raport cu cerințele specifice ale școlii pe durata întregii săptămâni, conform fișei postului.
 • Programul de lucru al profesorului psihopedagog, profesorului logoped și al mediatorului școlar se stabilesc în raport cu cerințele specifice ale școlii pe durata întregii săptămâni, conform fișei postului.

Art. 21 ATRIBUȚII SI SARCINI DE SERVICIU - organizarea activitatii

 1. Cadrele didactice se vor prezenta la cursuri cu cel puțin 15 minute inainte de începerea acestora.
 2. Elevii vor fi prezenți in curtea școlii cu 15 minute inainte de începerea programului.
 3. Intrarea elevilor în școală se va face sub supravegherea înv. / prof, de serviciu.
 4. Cadrele didactice își desfășoară activitatea conform orarului, respectarea acestuia fiind strict obligatorie.
 5. Se consideră întârziere la oră timpul în care clasa rămâne nesupravegheată după ce s-a sunat de intrare.
 6. Cazurile de boală sau alte situații ce determină neprezentarea la ore vor fi comunicate din timp la secretariatul școlii pentru a putea fi asigurată suplinirea.
 7. Concediile fara plata vor fi aprobate de către ISJ Iași numai in urma unei cereri scrise din partea solicitantului.
 8. Concediile medicale vor fi anunțate si transmise in timp util secretariatului scolii .

Art.22. SERVICIUL PE ȘCOALA

 1. Efectuarea serviciului pe scoală este obligatorie pentru toate cadrele didactice. In timpul recreațiilor inv. / prof, de serviciu va supraveghea elevii atât pe holuri, în clase, cât și în curtea scolii (după caz).
 2. Este interzis accesul parintilor/reprezentantilor legali ai elevilor in toate spatiile școlare in timpul orelor de curs. Contactarea educatoarelor/invatatorilor/profesorilor se face doar in timpul pauzelor si doar prin intermediul profesorului de serviciu.
 3. Cadrele didactice de serviciu pe scoală are următoarele atribuții:
 • asigura securitatea documentelor școlare (cataloage, condici);
 • supraveghează intrarea si ieșirea elevilor din scoală;
 • semnalează conducerii scolii neregulile constatate în timpul serviciului;
 • întocmește procesul-verbal si prezintă condica conducerii școlii la ora 14,15.
 1. învățătorii au obligația sa se asigure ca profesorii de limbi modeme, ed.fizică sau religie au intrat în clasa. In cazul absentei profesorului, învățătorul va asigura supravegherea elevilor. învățătorul va comunica conducerii școlii absența profesorului.
 2. Cadrele didactice vor prezenta si dezbate cu elevii Regulamentul de ordine interioara precum si Normele de securitate si sănătate a muncii si de evitare a unor accidente în timpul orelor, pauzelor sau activităților extrascolare.

Art.23 DISCIPLINA SI SECURITATE

 1. Fiecare invatator, diriginte va răspunde de disciplina, curățenia, ținuta colectivului pe care il conduce. De asemenea fiecare profesor, la ora sa, răspunde de disciplina, frecventa si punctualitatea elevilor.
 2. Abaterile grave de la disciplina școlara, situația unor elevi problemă vor fi anunțate profesorului diriginte, directorului scolii, comisiei pentru combaterea violentei.
 3. Se interzice trimiterea elevilor la cancelarie după condica sau cataloage.
 4. După ultima ora de curs a elevilor aceștia vor fi conduși de către cadrul didactic pana la ieșirea din scoală.
 5. Cadrele didactice se vor adresa elevilor într-un limbaj decent, evitând invectivele si etichetările.
 6. Este interzisa cu desăvârșire pedeapsa corporala in scoală.
 7. Nu este permisa ieșirea cadrului didactic de la ora decât în caz de forță majoră.

Art. 24.

 1. Refuzul unor sarcini sau îndeplinirea necorespunzatoare a acestora de către cadrele didactice atrage după sine diminuarea calificativului.
 2. Invatatorul/profesorul întocmește programul de recuperare al elevilor și îl prezintă spre aprobare directorului școlii.
 3. Invatatorul/profesorul răspunde de instruirea suplimentara, în funcție de potențialul fiecărui elev și de dificultățile constatate pentru ameliorarea situației la invatatura
 4. Invatatorul/Dirigintele realizează comanda anuală de manuale școlare si o transmite ompartimentului administrativ
 5. Invatatorul/Dirigintele tine evidenta stricta a manualelor și se asigură de faptul că elevii le păstrează și le predau în stare bună.

CONDUCEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Art. 25 (1) Conducerea școlii este asigurată de Consiliul de administrație, de director și de directorul adjunct, conform art. 96 din Legea nr. 1/2011. în exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliul de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice locale.

 • Relațiile ierarhice de conducere, coordonare, control, monitorizare și execuție sunt prezentate în Organigrama Școlii Gimnaziale “Alexandru Vlahuță” din Iași - Anexa REG.01-A2.
 • Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea Școlii Gimnaziale “Alexandru Vlahuță” din Iași se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: Consiliul Profesoral, organizațiile sindicale, Consiliul Reprezentativ al părinților, Consiliul Elevilor, autoritățile administrației publice locale.
 • Consultanța și asistența juridică se asigură, la cererea Directorului Școlii Gimnaziale “Alexandru Vlahuță” Iași, de către inspectoratul școlar, prin consilierul juridic.

Art. 26 Directorul/directorul adjunct

 • Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu atribuțiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de Administrație al unității de învățământ, precum și cu alte reglementări legale, conform art.97 din Legea nr. 1/2011 și OMENCS nr. 5079/31.08.2016.
 • Directorul adjunct îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului, precum și atribuțiile delegate de director pe perioade determinate.
 • în exercitarea funcției de conducere, directorii respectă atribuțiile prevăzute la 97 din Legea nr. 1/2011 și art. 20-27 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar, aprobat cu O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/31.08.2016, precum si fisa postului semnata la ISJ Iași.
 • După finalizarea cursurilor (ultima săptămână de școală), conducerea unității de învățământ va atribui cadrelor didactice care predau la clasele a VIII-a, în completarea numărului de orc de predare diminuat prin încheierea cursurilor acestor clase, sarcini de lucru specifice sfârșitului de an școlar, pregătirii examenelor naționale, precum și admiterii în clasa a IX-a. Se va avea în vedere inclusiv organizarea în școală a unor ore de pregătire pentru Evaluarea Națională.
 • Directorii își asumă, alături de Consiliul de Administrație, răspunderea publică pentru performanțele școlii.

DOCUMENTE MANAGERIALE

Art. 28 —(1) Pentru optimizarea managementului unitatii de invatamant, conducerea acesteia elaborează documente manageriale, astfel:

 1. documente de diagnoza;
 2. documente de prognoza;
 3. documente de evidenta.
 • Documentele de diagnoza ale unitatii de invatamant sunt:
 1. rapoartele de activitate semestriale asupra activitatii desfășurate;
 2. rapoartele comisiilor si compartimentelor din unitatea de invatamant;
 3. raportul anual de evaluare interna a calitatii.
 • Conducerea unitatii de invatamant poate elabora si alte documente de diagnoza privind domenii specifice de interes, care sa contribuie la dezvoltarea institutionala si la atingerea obiectivelor educaționale.
 • Rapoartele semestriale si anuale de activitate se intocmesc de către director si directorul adjunct.
 • Rapoartele semestriale si anuale de activitate se valideaza de către consiliul de administrație, la propunerea directorului, la inceputul semestrului al doilea, respectiv la inceputului anului școlar următor.
 • Rapoartele semestriale si anuale de activitate validate sunt prezentate de către director in ședința Consiliului profesoral.
 • Rapoartele semestriale si anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unitatii de invatamant sau, in lipsa acestuia, prin orice alta forma, fiind documente care conțin informații de interes public.
 • Raportul anual de evaluare interna (RAEI) se intocmeste de către comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, se valideaza de către consiliul de administrație, la propunerea coordonatorului comisiei si se prezintă, spre analiza, consiliului profesoral.
 • Documentele de prognoza ale unitatii de invatamant realizate pe baza documentelor de diagnoza ale perioadei anterioare sunt:
 1. planul de dezvoltare institutionala
 2. planul operational al unitatii;
 3. planul managerial (pe an școlar);
 4. programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
 • Directorul poate elabora și alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului unitatii de învățământ.
 • Planul de dezvoltare institutionala constituie documentul de prognoza pe termen lung si se elaborează de către o echipa coordonata de către director, pentru o perioada de trei — cinci ani. Acesta conține:
 1. prezentarea unitatii: istoric si starea actuala a resurselor umane, materiale si financiare, relația cu comunitatea locala si organigrama;
 2. analiza de nevoi, alcatuita din analiza mediului intern (de tip SWOT) si analiza mediului extern (de tip PESTE);
 3. viziunea, misiunea si obiectivele strategice ale unitatii;
 4. planificarea tuturor activitatilor unitatii de invatamant, respectiv activitati manageriale, obiective, termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilități, indicatori de performanta si evaluare.
 • Planul de dezvoltare institutionala se dezbate si se avizeaza de către consiliul profesoral si se aproba de către consiliul de administrație.
 • Planul managerial constituie documentul de acțiune pe termen scurt si se elaborează de către director pentru o perioada de un an școlar.
 • Planul managerial conține adaptarea direcțiilor de acțiune ale ministerului si inspectoratului școlar la specificul unitatii, precum si a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare institutionala la perioada anului școlar respectiv.
 • Planul managerial se dezbate si se avizeaza de către consiliul profesoral si se aproba de către consiliul de administrație.
 • Directorul adjunct intocmeste propriul plan managerial conform fisei postului, in concordanta cu planul managerial al directorului si cu planul de dezvoltare
 • Planul operational constituie documentul de acțiune pe termen scurt, se elaborează pentru un an școlar si reprezintă planul de implementare a proiectului de dezvoltare Planul operational se dezbate si se avizeaza de către consiliul profesoral si se aproba de către consiliul de administrație.
 • Directorul ia masurile necesare, in conformitate cu legislația in vigoare, pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitati.

Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum si alte componente.

 • Documentele manageriale de evidenta sunt:
 1. statul de funcții;
 2. organigrama unitatii de invatamant;
 3. schema orara a unitatii de invatamant;
 4. planul de școlarizare;
 5. dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.29 Consiliul de Administrație este organ de conducere conform art. 96 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale și art. 18-19 din OMENCS nr. 5079/31.08.2016.

Atribuțiile și regulamentul de organizare și funcționare a CA sunt prevăzute în OMEN nr. 4619/22.09.2014 - Metodologia - Cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.

 • Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ.
 • Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologieicadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.
 • Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de administrație, cu excepția unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual, în care președintele consiliului de administrație este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.
 • Cadrele didactice care au copii în unitatea de învățământ nu pot fi desemnate ca membri reprezentanți ai părinților în consiliul de administrație al unității de învățământ, cu excepția situației în care consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde există, nu pot desemna alți reprezentanți.

Art. 30

Consiliul de Administrație este format din 9 membri aleși/desemnați, după cum unnează: Directorul - președintele CA - prof. Marin Mirela

3 cadre didactice:

prof. Maxim Gabriela - director adjunct prof. Cotea Ionica Simonica ed. Ursache Mărioara

Cocar Magdalena - președintele comitetului de părinți

- reprezentant al părinților

Chitimus Razvan - reprezentant al Consiliului Local Iași

Nedelcu Marius - reprezentant al Consiliului local Arsenc Adriana - reprezentant al primarului

La ședințele consiliului de administrație participă, fără drept de vot, cu statut de observator, liderul sindical, prof. înv. Primar, Bargan Gheorghe.

Reprezentantul elevilor este președintele Consiliului elevilor și participă la ședințele consiliului de administrație in care dezbat probleme referitoare la elevi, având statut de observator.

Procesele verbale întocmite în CA și hotărârile adoptate vor fi aduse la cunoștința personalului din unitate prin afișare la avizier și pe site.

Detalii contact

Tel:  +4 0232 240 537

Adresa : Str. Buridava, nr.10, IASI

Email: gimnaziu@vlahuta.ro ,
 scoalavlahuta@yahoo.com 

Utilizare website, GDPR, Confidentialitate

Scoala gimnaziala "Alexandru Vlahuta" Iasi

Școala urmărește asigurarea unui învățământ de calitate care să conducă la egalizarea șanselor la promovarea unui comportament decent strâns legat de cinstre onoare respect reciproc toleranță prin dezvoltarea unor competențe aptitudini capacități.
 
Atitudini și creativități insuflând elevilor siguranță de sine forță fizică și morală astfel încât la terminare aceștia să fie capabili să se integreze și să se adapteze la schimbări într-o societate deschisă și democratică, în care accentul se pune pe inițiativă, pe capacitatea de asumare a responsabilității și pe respectarea legilor ei.